Meerdere bestanden naar een ander bestandsformaat converteren

U kunt afbeeldingen converteren naar elk willekeurige ondersteunde bestandsindeling. U kunt de opties voor elke indeling afzonderlijk instellen, opgeven hoe afbeeldingen met meerdere pagina’s moeten worden verwerkt en automatisch de standaardinstellingen voor conversie toepassen. De wizard Bestandsindeling converteren begeleidt u door het proces.

Voor meer Help-informatie over besturingselementen van de wizard Bestandsindeling converteren klikt u eerst op de knop Wat is dit? in de rechterbovenhoek van de wizard en vervolgens op het besturingselement waarover u meer informatie wilt.

U converteert als volgt een afbeelding naar een andere bestandsindeling:

 1. Kies een van de volgende mogelijkheden:

 2. Selecteer een of meer afbeeldingen in het bladervenster en klik vervolgens op Gereedschappen Extra | Bestandsindeling converteren.

 3. Klik in het weergavevenster op Wijzigen | Bestandsformaat converteren.

 1. Selecteer een nieuwe indeling voor de afbeelding(en) in de lijst op het tabblad Indeling van de pagina Een formaat selecteren. Klik op het tabblad Geavanceerde opties om de instellingen voor deze wizard te wijzigen, of klik op Volgende om door te gaan.

 2. Geef aan op de pagina Uitvoeropties instellen waar u de geconverteerde afbeeldingen wilt plaatsen en hoe de wizard eventuele naamconflicten moet afhandelen. Selecteer hiervoor een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Bestaande bestanden overschrijven:

 3. Vragen: u wordt gevraagd het overschrijven te bevestigen.

 4. Overslaan: annuleert de bewerking als een bestand met dezelfde naam en extensie wordt aangetroffen.

 5. Vervangen: overschrijft het bestand zonder om bevestiging te vragen.

 6. Hernoemen: u wordt gevraagd een nieuwe naam op te geven voor het bestand.

 1. Op de pagina Opties voor meerdere pagina’s instellen kunt u opgeven hoe eventuele afbeeldingen met meerdere pagina’s moeten worden geconverteerd. Als u geen afbeeldingen met meerdere pagina’s voor conversie hebt geselecteerd en geen afbeeldingsindeling met meerdere pagina’s als indeling van het uitvoerbestand hebt opgegeven, kunt u de opties op deze pagina overslaan.

 2. Wanneer u de gewenste opties hebt ingesteld, klikt u op Conversie starten en wacht u enkele seconden tot de wizard de afbeeldingen heeft geconverteerd.

Verwante onderwerpen

Meerdere afbeeldingen converteren naar een andere bestandsformaat